หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาล บรรลือทรัพย์ 2 ประชานิเวศน์ 3
x
ประเภท
อนุบาล ,Nursery ,สองภาษา
ที่ตั้งโรงเรียน
  ประชานิเวศน์ 3 ซอย 25         นนทบุรี
เบอร์โทร
02-591-3893-4
เบอร์แฟ็กซ์
อีเมลล์
เว็บไซด์
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-2-104062927862305
 
ความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวนวลนภา บรรลือทรัพย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางสาวน้ำผึ้ง บรรลือทรัพย์ เป็นผู้จัดการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 บนเนื้อที่ 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง ห้องเรียน 5 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง มีห้องประกอบการ เช่น ห้องธุรการ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวีดีทัศน์ ห้องพยาบาล ห้องเลโก้ มีอุปกรณ์และเครื่องเล่นสนาม ของเล่นในอาคารจำนวนพอเหมาะกับนักเรียน พื้นที่โรงเรียนสะอาดรื่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการดูแลเป็นอย่าง จากมุมมองและความมุ่งมั่นในด้านการเรียนการสอน และมีใจรักด้านการศึกษาจึงได้ขยายแนวคิดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2 ขึ้น เพื่อเป็นสถานฝึกอบรมกุลบุตรกุลธิดาในด้านการเตรียมความพร้อมให้เจริญเติบโตเพียบพร้อมด้วยคุณภาพและย่างก้าวสู่โลกแห่งการศึกษาในอนาคตต่อไปในระดับที่สูงขึ้นอย่างมั่นใจ
หลักสูตรและแนวการสอน

หลักสูตรและแนวการสอน
มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ โดยยึ่ดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการศึกษาตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 จัดการเรียนแบบบูรณาการเตรียมความพร้อมด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จัดกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งเป็นวิธีที่เด็กได้ประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ความพร้อมและความสามารถในการรับรู้ของเด็กแต่ละคนเพื่อไห้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เด็กนักเรียนอย่างเต็มที่ พร้อมเน้นความกตัญญู การให้ความเคารพบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู ปกครอง การมีมารยาท ฝึกความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ให้รู้จักมี ความคิดวิเคราะห์ แยกแยะได้เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม จิริยธรรม

บุคลากร
บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านปฐมวัย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีประสบการณ์ มีความตั้งใจในการทำงาน มีใจรักเด็กและสามารถดูและเด็กนักเรียนปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

ด้านอาหาร
อาหารครบ ห้าหมู่ตามหลักโภชนาการ เน้นอาหารที่ช่วยความจำ พัฒนาสมอง สะอาด สด

สถานที่ สภาพแวดล้อม

ด้านอาคารสถานที่
สถานที่สะอาด สดไส ร่มรื่น ปลอดภัยเหมาะกับเด็กก่อนปฐมวัย

ห้องฝึกทักษะทางสมอง (เลโก้) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องวีดีทัศน์ ลานเอนกประสงค์ สนามหญ้า เครื่องเล่นสนาม และเครื่องเล่นในร่ม สื่อการสอนครบรูปแบบ มีความทันสมัย
ผู้รับใบอนุญาติ
นางสาวนวลนภา บรรลือทรัพย์
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
การรับส่งนักเรียน
มีรถตู้ รับ – ส่ง นักเรียน
รับตั้งแต่อายุ
2 - 6 ปี
เกณฑ์การคัดเลือก

ระเบียบการ/การรับสมัคร
รับสมัคร นักเรียนอายุ 2-6 ปี ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3 บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้ เรียนห้องแอร์ทุกชั้นเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน ติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่โรงเรียน

เวลาเรียน
-เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 15.00
-หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
-ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม - 10 ตุลาคม
-ภาคเรียนที 2 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน - 15 มีนาคม

การแต่งกาย
-วันจันทร์, อังคาร , พฤหัสบดี แต่งชุดนักเรียน
-วันพุธแต่งชุดพละ
-วันศุกร์แต่งชุดไปรเวท (ชุดตามสบาย)

หลักฐานที่ต้องใช้
-สำเนาสูติบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป ของนักเรียน
-สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา ปกครอง

ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน

การจัดชั้นเรียน
จัดห้องเรียนให้สะอาดสดใส โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข ประสบผลสำเร็จ ทำให้อยากเรียนรู้มากขึ้นและทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ง่าย โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายไต้บรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน

 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ 3 อัตรา โทร.0898282761

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  08/04/2021


รับสมัครครู 2 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา โทร.0898282761

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  05/02/2021


เปิดรับสมัครนักเรียน 2-6 ปี โทร.025913893-4

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  22/10/2020


ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังรับครูอนุบาลอยู่ไหมคะสนใจสมัครค่ะบ้านอยูประชานิเวศน์3ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  พนารัตน์  อีเมลล์:  saythongsook@yahoo.com วันที่:  04/09/2019


รับสมัคร ครู ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง สนใจฝากเบอร์ไว้นะครับ หรือโทรติดต่อได้ที่โรงเรียน เบอร์ 02591-3893-4

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  08/11/2018


เรียนคุณ กวาง รบกวนโทรสอบถามกับทางโรงเรียนได้เลยนะครับ 025913893-4

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  13/06/2018


น้องจะ 2 ขวบ เดือน พย.61 ไม่ทราบว่า หากสนใจจะเข้าเรียน มีที่ว่างไหมคะ และต้องเข้าเทอม 2 ไหมคะ สนใจขอทราบรายละเอียดค่าเทอม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ความคิดเห็นโดย:  กวาง  อีเมลล์:  asiraya14@gmail.com วันที่:  12/06/2018


อยากทราบค่าเทอมคะ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  Pamika_nan@hotmail.com วันที่:  14/09/2017


เรียนคุณครูทุกท่านที่สนใจสมัคร ครู หรือครูพี่เลี้ยง รบกวนโทรสอบถามไดัที่โรงเรียนเลยครับ โทร. 025913893-4 ถ้าสะดวกสามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเลยนะครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  21/03/2017


สนใจสมัครครูพี่เลี้ยงค่ะมีประสบการณ์ 1 ปีกว่าค่ะเบอร์โทร 0930936034 ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  น้ำหวาน  อีเมลล์:  วันที่:  21/03/2017


สนใจสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะ ไม่ทราบว่ายังรับสมัครอยู่รึป่าวคะ? ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  มายด์  อีเมลล์:  Amorntip1993@gmail.com วันที่:  20/03/2017


สนใจสมัครครูอนุบาลค่ะ ยังรับสมัครไหมค่ะ 098-4026879 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วิลัยลักษณ์  อีเมลล์:  khaek_21@hotmail.com วันที่:  23/12/2016


สนใจสมัครครูพีเลี้ยงค่ะ เคยเลี้ยงเด็กมาๆ เคยทำงานที่ Bangkok kids ค่ะ ช่วยครูผู้สอนดูแลเด็กอ่อนว่ายน้ำ, เล่านิทาน, ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กค่ะ สนใจอยากสมัครงานค่ะ บ้านอยู่ในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ค่ะ 0954014146

ความคิดเห็นโดย:  พิมพ์  อีเมลล์:  Prize_peak@hotmail.com วันที่:  03/12/2016


รับสมัครครูต่างชาติ 1 ตำแหน่ง โทร.025913893 , 0898282761

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  16/06/2016


รับสมัครครู/ครูพราเลี้ยง/แม่บ้าน ด่วน โทรมาสมัครได้ทุกวันครับ เบอร์ 025913893-4

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  06/06/2016


สนใจสมัครตำแหน่งครู/ผู้ช่วยครูค่ะ จบปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีใบประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์ สอนส่งเสริมทักษะการคิด เชาว์ปัญญา Juno Park ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  จริยา วงศ์ดี  อีเมลล์:  Jariya_501@hotmail.com วันที่:  03/06/2016


สวัสดิ คะ หนูสนใจ อยาก สมัครงาน ผู้ช่วยครู คะ หนู เคย เลี้ยงเด็กๆๆ มา 8 ปีกว่าๆๆ คะ เลี้ยง ทั้งเด็ก ฝรั่ง และเด็ก ไทย คะ ไม่ทราบ ว่า ยัง รับสมัคร พี่เลี้ยง อยู่ไหม คะ กรุณา ติดต่อ เบอร์ 0884464489 ได๋ คะ

ความคิดเห็นโดย:  สมพร นุ่มสุข  อีเมลล์:  subinda25@hotmail.com วันที่:  23/03/2016


สนใจสมัครผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงค่ะ ถ้ายังต้องการรบกวนติดต่อเบอร์ตามนี้ค่ะ0961691247ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  มะลิ พระโพธิ์  อีเมลล์:  maliton1@hotmail.com วันที่:  09/03/2016


สนใจสมัคร ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง คะ เคยเข้าไปคุยแล้ว1ครั้ง แต่ตอนนั้นตำแหน่งเต็ม บ้านดิชั้นอยู่ ซอยประเสริฐอิสลาม ใกล้ๆหมู่บ้าน นิชดาธานี เดินทางมาโรงเรียนสะดวกคะ เป็นคนรักเด็ก สนใจตำแหน่งนี้มากคะ เบอร์ติดต่อกลับนะคะ 0970176297

ความคิดเห็นโดย:  ญาดา แสงสุวรรณ์  อีเมลล์:  kunyawe_22@hotmail.com วันที่:  17/02/2016


สนใจสมัคร ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง คะ เคยเข้าไปคุยแล้ว1ครั้ง แต่ตอนนั้นตำแหน่งเต็ม บ้านดิชั้นอยู่ ซอยประเสริฐอิสลาม ใกล้ๆหมู่บ้าน นิชดาธานี เดินทางมาโรงเรียนสะดวกคะ เป็นคนรักเด็ก สนใจตำแหน่งนี้มากคะ เบอร์ติดต่อกลับนะคะ 0970176297

ความคิดเห็นโดย:  ญาดา แสงสุวรรณ์  อีเมลล์:  kunyawe_22@hotmail.com วันที่:  17/02/2016


โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ รับสมัคร ครู ผู้ช่วยครู พี่เลี้ยง ด่วน โทรสอบถาม 02-5913893-4 โทรมาที่โรงเรียนเลยนะครับไม่ต้องฝากเบอร์ไว้นะครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  15/12/2015


สอบถามค่ะ รร.ยังรับสมัครครูพี่เลี้ยงอยู่ไหมคะ มีประการณ์การทำงานที่ รพ. เป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กค่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์0900144022

ความคิดเห็นโดย:  วิจิตรา บุญมาก  อีเมลล์:  wijitraboonmak4022@gmail.com วันที่:  04/09/2015


ดิฉัน นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะแจ่ม อายุ24 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เอกการศึกษาปฐมวัย มีความประสงค์อยากจะสมัครครูปฐมวัย ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมค่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0617589277 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะแจ่ม  อีเมลล์:  pat_janpan@hot mail.co.th วันที่:  17/07/2015


ขออนุญาตสอบถามค่ะ โรงเรียนยังเปิดรับสมัคร ครูพี่เลี้ยงอยู่ไหมค่ะ ติดต่อกลับได้ที่ 082-789-8148

ความคิดเห็นโดย:  ชมพูนุช นวลจันทร์  อีเมลล์:  chompunut2535@gmail.com วันที่:  12/06/2015


เกิดวันที่ 21/01/2535 อายุ 23 ปี ระดับการศึกษา -อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทวีวัฒนา -มัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียน คณิต-อังกฤษ โรงเรียน นนทรีวิทยา -ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ความคิดเห็นโดย:  ชมพูนุช นวลจันทร์  อีเมลล์:  chompunut2535@gmail.com วันที่:  12/06/2015


ขออนุญาตสอบถามนะคะ โรงเรียนยังเปิดรับสมัครครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง เพิ่มไหมคะ จบการศึกษาปฐมวัย มาคะ

ความคิดเห็นโดย:  โสภิตา วงศ์บุตร  อีเมลล์:  sopita153@hotmail.com วันที่:  27/05/2015


ตอนนี้เด็กเต็มรึยังคะ ยังรับเพิ่มมั้ยคะ

ความคิดเห็นโดย:  ปัญชิกา แก้วงาม  อีเมลล์:  pancika1@hotmail.com วันที่:  19/05/2015


สวัสดีค่ะ....สมัครครูพี่เลี้ยงค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  พิลาวรรณ โปร่งอากาศ  อีเมลล์:  MODPOP121@hotmail.com วันที่:  26/04/2015


ขอสอบถามค่ะ ว่ายังรับสมัครครูพี่เลี้ยงอยู่หรือไม่ค่ะ ติดต่อกลับได้นะคะ 081-8483132 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  นางสาวพุธิตา คุ้มเกตุ  อีเมลล์:  phutita1430@gmail.com วันที่:  17/04/2015


อยากทราบว่าตอนนี้ยังรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กอยู่ไหมคะ

ความคิดเห็นโดย:  นิราวรรณ  อีเมลล์:  chuachanchin@gmail.com วันที่:  10/03/2015


ไม่ทราว่ายังรับครูพี่เลี้ยงอยู่หรือเปล่าคะ 0873646797

ความคิดเห็นโดย:  จันจิรา เสือสา  อีเมลล์:  whanwhan24@gmail.com วันที่:  23/11/2014


อยากทราบว่าสมัครพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลอายุเกิน35รับมั้ยคะ

ความคิดเห็นโดย:  สุพัตรา รอดจันทร์ทอง  อีเมลล์:  pattra2514@hotmail.com วันที่:  20/06/2014


อยากทราบว่าต้องการรับพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลอยู่หรือป่าวคะ แล้วรับวุฒิอะไรคะ

ความคิดเห็นโดย:  น.ส ทิพาพร พันธ์ทอง  อีเมลล์:  popzy_pretty_@hotmail.com วันที่:  19/04/2014


ที่โรงเรียนต้องการรับสมัครผู้ช่วยดูเเลเด็กอนุบาลหรือเปล่าค่ะติดต่อหนูได้ที่0904858793

ความคิดเห็นโดย:  นางสาว ชบา คงศรีชาย  อีเมลล์:  chaba-7389@hotmail,co.th วันที่:  07/09/2013


รับครับ ติดต่อที่โรงเรียนเลยครับ 02-5913893-4

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  21/08/2013


ไม่ทราบว่ายังรับสมัครครูอยู่มั๊ยคะ

ความคิดเห็นโดย:  ณัฐ  อีเมลล์:  nat-nat@hotmail.com วันที่:  03/08/2013


โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ รับสมัคร ผู็้ช่วยครู พี่เลี้ยง ด่วน โทรสอบถาม 02-5913893-4

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  07/06/2013


ตอบคุณ มะลิวัลย์ โรงเรียนรับนักเรียนตั้งแต่ 2 - 6 ขวบครับ นักเรียนอายุ 2- 3 ขวบ เรียกเตรียมอนุบาล ครับ มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน รายละเอียดเ้รื่องการสอน รบกวนท่านผู้ปกครองเข้ามาสอบถามที่โรงเรียนครับ เพราะจะได้รายละัเอียดที่มากก่วาครับ การสมัครเรียนที่โรงเรียน ต้องจองที่เรียนครับ เพราะมีนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนเป้นจำนวนมากครับ แต่โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้จำกัดครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ ที่ 02-5913893-4 ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูพี่เบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  27/05/2013


อยากทราบว่า สำหรับเด็ก2ขวบ มีการเรียนการสอนหรือไม่คะ หรือว่าให้เด็ก เล่น กิน นอน อย่างเดียว หากมีสอนด้วย สอนให้เรียนรู้อะไรบ้างคะ ( แล้วรับกลางคันทีหลังเพื่อนๆ 1 เดือนมั๊ยคะ )

ความคิดเห็นโดย:  มะลิวัลย์  อีเมลล์:  maliwan_10@hotmail.co.th วันที่:  24/05/2013


โรงเรียนได้จัดทำเฟชรบุ๊กและนะครับ ชื่อ "อนุบาลบรรลือทรัพย์ สอง" นะครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  12/02/2013


안녕하쎄영 한국에서 와쓰무니당

ความคิดเห็นโดย:  한국  อีเมลล์:  asdkadk@naver.com วันที่:  06/12/2012


ตอบคุณแม่น้องอะตอม คุณครุจะทยอยอัพลงที่เว็ปของโรงเรียนนะครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  16/11/2012


รบกวนครูเบิ้ล อัพเดทภาพกิจกรรม ปี 2555 เพราะเข้าเทอม 2 แล้วค่ะ อยากเห็นกิจกรรมของเด็กๆ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องอะตอม  อีเมลล์:  wtanomchai@yahoo.com วันที่:  15/11/2012


รบกวนท่านผู้ปกครองโทรสอบถามทืี่โรงเรียนครับ 025913893-4 ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  14/11/2012


ถ้าย้ายลูกมาเรียนอนุบาล3ตอนเทอม2ตอนนี้ยังทันรึเปล่าค่ะ ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ รบกวนด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องอิคคิว  อีเมลล์:  yamro-yamro@hotmail.com วันที่:  12/11/2012


เรียนคุณแม่น้องน้ำครับ รายละเอียดต่างๆ ติดต่อสอบถามได้ทุกวันที่โรงเรียนครับ หลักฐานในการสมัคร สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง รูป 2 นิ้ว 4 รูป ครับ โทรสอบถามได้ที่ 025913893-4

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  08/05/2012


อยากทราบรายละเอียดต่างๆค่ะ น้องอายุ 2 ขวบ จะเข้าเรียนแล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้ำ  อีเมลล์:  love_c_0519@hotmail.com วันที่:  08/05/2012


โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครคุณครู สนใจ ฝากประวัติ เบอร์ โทรไว้ทางอีเมล์ได้ครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  06/03/2012


@ น้องแทค ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครอยู่ครับ เชิญเยี่ยมชมโรงเรียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนครับ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจครับ

ความคิดเห็นโดย:  คณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  13/02/2012


ตอนนี้ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครแล้วรึยังค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  น้องแทค  อีเมลล์:  numumai@hotmail.com วันที่:  11/02/2012


@ คุณแม่แอน ครับ ประมาณ เดือน พฤษภาคม 55 ลองเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนครับ ยินดีต้อนรับครับ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  02/02/2012


@ คุณ วิรัชฏา ขอบพระคุณในคำชมครับ ทางโรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ยินดีตอนรับครับ และจะไม่ทำให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านผิดหวังครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  02/02/2012


เข้าไปดูโรงเรียนแล้วค่ะ ขอชมว่าโรงเรียนสวยมาก สะอาด ร่วมรื่น ถูกใจคุณตามากเลย คุณครูทุกคนให้การต้อนรับเป็นกันเองมากค่ะ อยากแนะนำต่อนะคะ เพราะกำลังจะเอาลูกไปเข้าเรียนค่ะ มีน้องๆที่บ้านแสนรัก เข้าไปเรียนแล้ว บอกต่อๆกันมา ตอนนี้น้องๆที่บ้านแสนรักอีกหลายคน กำลังรอเข้าอนุบาลที่บรรลือทรัพย์2 กันแล้วค่ะ ผอ.ใจดี เป็นกันเองค่ะ ขอบอกเรียนที่นี่ ไม่มีผิดหวังค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วิรัชฎา ถนอมไชย  อีเมลล์:  wtanomchai@yahoo.com วันที่:  19/01/2012


แจ่งข่าว วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เป็นวันครู โรงเรียนหยุดหนึ่งวันครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  09/01/2012


วันเสาร์ที่ 14 ม.ค 55 โรงเรียนได้รับเกียรติจากเทศบาลนนทบุรีให้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวรศาลากลางจังหวัดนนทบุรี น้องที่ไปร่วมกิจกรรมวันดังกล่าวอย่าลืมแวะทักทายคุณครูนะครับ (มีของขวัญแจกด้วยนะครับ)

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  09/01/2012


วันศุกร์ที่13 ม.ค.55 นี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ในครั้งนี้น้องๆจะได้ร่วมสนุกกับเพือนๆ พร้อมกับแข่งกีฬามหาสนุกสำหรับเด็กอนุบาล แต่งตัวให้สวย หล่อ เท่นะครับ รับรอง น้องๆสนุกแน่แน่ครับ ท่านผู้ปกครองก็มาร่วมชมและเชียบุตรหลานแข่งกีฬากัน เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ รับรองสนุกแน่แน่

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  09/01/2012


รับสมัครคุณครูอนุบาล เพิ่มเติมครับ ต้องการคุณครูที่มีประสบการณ์สอนระดับอนุบาลมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 40 โทรสอบถามได้ที่ 025913893-4 (มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป้นพิเศษ)

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  22/12/2011


@ คุณแม่น้องภูฟ้า เรื่องรายละเอียด ต้องเข้ามาคุยกับท่าน ผ.อ. ที่โรงเรียน ครับ หรือ โทรสอบถามได้ที่ 025913893-4 @คุณ dreamer ยังรับสมัคร คุณครูผู้ช่วย อยู่ครับ สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน ครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  07/12/2011


ยังรับสมัครผู้ร่วมงานอยู่หรือเปล่าคะ

ความคิดเห็นโดย:  dreamer  อีเมลล์:  ar_huga@hotmail.com วันที่:  27/11/2011


น้องภูอายุ 2 ปี 3เดือน อยากทราบว่าถ้าให้น้องเข้าเตรียมอนุบาลแล้ว น้องจะเข้าเรียนอนุบาลได้เมื่อไรค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องภูฟ้า  อีเมลล์:  jiraporn_jit@dlt.go.th วันที่:  23/11/2011


รับสมัคร - ครูผู็้้ช่วย 1 อัตรา - พี่เลี้ยง 2 อัตรา โทร 025913893-4 หรือสัมครได้ที่โรงเรียน ครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  18/05/2011


เรียนท่านผู้ปกครองทราบ น้องสามารถเข้าเรียนได้เลยครับเป็นเตรียมอนุบาล (เตรียมอนุบาลไม่มีปิดเทอมครับ จ่ายเป็นรายเดือนครับ) สมัครตอนนี้เข้าเรียนได้เลย และเข้าเรียนอนุบาล 1 ได้ เดือนพฤษภาคม 54 ครับ กรณีรับหลัง 5 โมง ถ้าไม่เกิน 5.20 ไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าเกินคุณครูจะให้น้องทานข้าวและอาบน้ำให้ด้วย ส่วนค่าเล่าเรียนต้องสอบถามที่โรงเรียนครับ

ความคิดเห็นโดย:  ตอบคำถาม  อีเมลล์:  วันที่:  05/09/2010


1.เด็กเกิดเดือน ตุลาคม 2550 จะเข้าเรียนได้ตอนใหนครับ 2.อยากทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ 3.เวลาเข้าเรียนและเลิกเรียน 4.ถ้าผู้ปกครองมารับหลัง 5 โมงเย็นต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ความคิดเห็นโดย:  sutep2510  อีเมลล์:  sutep2510@hotmail.com วันที่:  04/09/2010


ตอนนี้สร้างว่ายน้ำทางโรงเรียนพร้อมใช้แล้วครับ ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมชุดว่ายน้ำให้พร้อมนะครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  25/08/2010


ดี

ความคิดเห็นโดย:  กิตติภพ  อีเมลล์:  fhook6420 วันที่:  15/07/2010


ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลัง รับสมัครคุณครู 1 อัตตรา ครูพี่เลี้ยง 1 อัตตรา และแม่บ้าน 1 อัตตรา สนใจติดต่อ สอบถามที่ 029514071-025913893

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  31/05/2010


ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังอยู่ในช่วงรับสมัครนักเรียนใหม่ อายุ 2 - 6 ปี ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจแวะ ชม และสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรี่ยน หรือ โทร02 -5913893-4 เข้าชมโรงเรียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ นะครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  03/05/2010


ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังสร้างสระว่ายน้ำนะครับ เปิดเทอมนี้ (2553) ขอให้น้องๆเตรียมชุดว่ายน้ำมาโรงเรียนด้วยนะครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  03/05/2010


ตอบ คุณแม่น้อง แพรวา รายระเอียดค่าใช่จ่าย รบกวนโทรสอบถามรายละเอียดที่ 025913893-4 หรอติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเองนครับ วันจันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.00 น. วันอาทิตย์ 9.00 - 16.00น. เรื่องอัตราส่วนครูต่อเด็ก อยากให้คุณแม่เข้ามาคุยกับท่านผู้บริหาเองครับ เพราะคิดว่าจะได้คำตอบครบท่วนทุกรายละเอียดนะครับ และจะได้ถือโอกาศเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยนะครับ สำหรับผมจะตอบให้คร้าวๆนะครับ ในการดูแลเด็กเล็กนั้น เมื่อเข้ามาสัปดาห์แรกๆ เราจะให้คุณครูดูแล 1 คน ต่อนักรียน 1 คน ครับ เพราะเด็กเล็กเมื่อเข้ามาใหม่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษ เมื่อน้องเริ่มปรับตัวได้เราก็จะให้เริ่มเข้ากลุ่มครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  18/04/2010


ตอบคุณแม่น้องปามล์นะครับ ตอนนี้โรงเรียนรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไปนะครับ ถ้าจะนำมาเรียน ก็จะอยู้ห้องอนุบาลเตรียมครับ คือเราจะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล 1 ในการที่นำน้องมาทดลองเรียนประมาณ สาม - สี่วันนั้นไม่สามารถทำได้ครับ แต่สามารถนำมาทดลองเรียนเป็นรายเดือนได้ครับ โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ตามที่โรงเรียนกำหนด ครับ โทรสอบถามรายละเอียด 025913893-4 หรือเข้ามาสอบถามและเยี่ยมชมโรงเรียนได้ครับวันจันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.00 น. วันอาทิตย์ 9.00 - 16.00น. ขอคุณครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  18/04/2010


รบกวนขอรายละเอียด และ ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ลูกสาวอายุ 2.8 ขวบ กำลังดู kindergarten อยู่ ไม่แน่ใจว่าที่นี่ มีคุณครูคอยดูแล อัตราส่วนครู 1 ต่อเด็ก กี่คนคะ

ความคิดเห็นโดย:  น้องแพรวา  อีเมลล์:  pmayuredsakul@gmail.com วันที่:  14/04/2010


ตอนนี้น้องปาล์มอายุได้ สองขวบสองเดือน ต้องการให้เข้าเรียนในปีหน้า (2554) อยากสอบถามว่า ช่วงประมาณเดือนมกราคมหน้าสามารถนำน้องไปทดลองเรียนในชั้นเรียนประมาณสาม-สี่วัน ได้หรือไม่คะ

ความคิดเห็นโดย:  Sasi  อีเมลล์:  osasio@hotmail.com วันที่:  13/04/2010


ติดต่อโรงเรียน www.banluesap.com

ความคิดเห็นโดย:  DD  อีเมลล์:  วันที่:  29/03/2010


รับจองที่เรียน ทางอีเมล์ นะครับ econ2@hotmail.com ฝากประวัตินักเรียน และเบอร์โทรติดต่อนะครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  18/03/2010


ขอคุณครับ สำหรับคอมเม้นแรก และขอบคุณสำหรับคำชมครับ เพราะโรงเรียน พึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกเว็ป อนุบาล.คอม ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังเปิดรับนักเรียน 2-6 ขวบ จำนวนจำกัดนะครับ ค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่คิดครับ โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนพึ่งเปิดใหม่ครับ อยากให้ลองแวะเข้ามาชมโรงเรียน นะครับ เข้ามาชมโรงเรียนได้ทุกวันครับ เวลา 08.00 - 17.00 (วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 15.00) หรือสอบถามได้ที่ 02-5913893-4

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  18/03/2010


เข้าไปดูโรงเรียนแล้วค่ะ ขอชมว่าโรงเรียนสวยมาก สะอาด ร่วมรื่น ถูกใจคุณยายมากเลยค่ะ คุณครูทุกคนให้การต้อนรับเป็นกันเองมากค่ะ อยากแนะนำต่อนะค่ะ เพราะกำลังจะเอาลูกไปเรียนค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  m  อีเมลล์:  - วันที่:  18/03/2010


 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com