หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
x
ประเภท
อนุบาล
ที่ตั้งโรงเรียน
เลขที่ 384 หมู่ 6       ตำบลนาเกลือ   อำเภอบางละมุง   ชลบุรี
เบอร์โทร
038-425-335, 038-416-426 ต่อ 121, 140
เบอร์แฟ็กซ์
038-425-335, 038-716-204
อีเมลล์
เว็บไซด์
http://www.sotpattana.ac.th
 
ความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2525 โดยดำริของบาทหลวงเรย์มอนด์ เอ เบรนนัน ท่านเป็นพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เชื้อสายอเมริกัน คณะพระมหาไถ่ โดยมีนางสาวน้อมจิต อารีพรรค เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเลขที่ 6/2525 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนตั้งอยู่ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เลขที่ 384 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีอาคารเรียนสองชั้นเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 2 และได้เปลี่ยนรับนักเรียนเป็นระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ในปี พ.ศ.2544 ทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. รับนักเรียนอายุ 3-9 ปี เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา นักเรียนสามารถอยู่ประจำและไป-กลับ การดำเนินงานของโรงเรียนนั้น ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนพิการ และส่วนหนึ่งได้จากเงินบริจาคจากผู้ปกครองของนักเรียน ในปีการศึกษา 2544 ได้รับงบสนับสนุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคาร 5 ชั้น จากยูโรเปี้ยน คอมมิชชั่น ประเทศอังกฤษ โรงเรียนใช้อาคารชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามเป็นที่ประกอบการ โดยใช้พื้นที่อาคารชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองเป็นห้องเรียนและห้องกิจกรรม ส่วนชั้นที่สาม ใช้เป็นหอนอนของนักเรียนประจำ ซึ่งแยกห้องนอนชายและห้องนอนหญิง ส่วนชั้นที่สี่และชั้นที่ห้าเป็นส่วนที่พักของเด็กกำพร้าในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
หลักสูตรและแนวการสอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่อายุน้อยและยากจนให้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเฉพาะทางโดยตรง

2. เพื่อฝึกความพร้อม และปูพื้นฐานทางภาษาเบื้องต้นให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตามสภาพของเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งอยู่ในวัยอนุบาล

3. เพื่อฝึกความพร้อมทางด้านการฟัง การพูด การใช้ภาษา ในการติดต่อกับผู้อื่นได้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

4. เพื่อฝึกกิจนิสัย และสุขนิสัยของการเป็นพลเมืองที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย

5. พื่อฝึกการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมกับวัย

6. เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานหูหนวกหรือเป็นใบ้ ได้มีสถานที่สำหรับบุตรหลานได้ศึกษาอบรมก่อนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วไป โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน

7. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการให้ความร่วมมือจัดการศึกษาระดับอนุบาลให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ปรัชญา

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดการศึกษาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความรัก ความอบอุ่นและการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผ่านกระบวนการเล่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพในตนเอง มีความเจริญงอกงามของพัฒนาการทั้ง4 ด้านตามวัย สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้โดยอาศัยระบบการบริหารจัดการที่ดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน วิสัยทัศน์ บริหารจัดการศึกษาดี คุณภาพเด่น เน้นวัฒนธรรมองค์กร สะท้อนจิตตารมณ์พระวรสาร ชุมชนร่วมพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า

เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีโครงสร้างชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและจุดมุ่งหมายการศึกษา(การศึกษาพิเศษ)ของสถานศึกษา

2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสอดคล้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษา

3. โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

5. ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล

6. ครูมีคุณธรรม จริยธรม และจรรณยาบรรณตามคุรุสภากำหนด

7. ครูมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

8. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารตามคุรุสภากำหนด

9. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร

10. ผู้บริหาร ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทย

11. ผู้บริหาร ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติ

12. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ในจิตตารมณ์พระวรสารและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

13. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาให้เกิดคุณภาพทุกด้าน

14. มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการจัดการศึกษา(การศึกษาพิเศษ)

15. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน

16. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัยที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

17. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัยและก้าวหน้า

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการจัดการบริหารให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่คุรุสภากำหนดและมาตรฐานวิชาชีพครู

4. พัฒนาคุณภาพผู้บริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้บริหาร

5. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้จิตตารมณ์พระวรสาร

6. พัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน

7. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา

8. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและทันสมัย

ภารกิจ

กิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข

4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย

5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ใช้วิธีและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ใช้วิธีการประเมินอย่างเหมาะสม

7. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

8. จัดแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมอย่างเหมาะสม

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดทำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการนำนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงธรรมชาติ ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ตลอดจนสภาพและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นหลักในการดำเนินการ โดยมีการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร้อยละ 70 และสถานศึกษาจัดทำร้อยละ 30 หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรม บูรณาการที่มุ่งให้เด็กๆ ได้ประสบการณ์การเรียนอย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยวางราก ฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความคิดในระดับที่สูงขึ้นต่อ เด็กๆ จะ ได้เรียนและเล่น ได้หัวเราะอย่างมีความสุข ได้ใช้ภาษามือสื่อสาร ได้มีเพื่อนเล่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุ่งพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นเหมือนกับบ้านของเด็กๆ ในขณะเดียวกับที่กระตุ้นให้เด็กแสวงหาสิ่งท้าทายใหม่ๆ ในด้านวิชาการ ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบรูณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระและทักษะผ่านการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ มีทักษะการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร ได้รับการฝึกพูดอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้าง ความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละวัย แต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ตลอดจน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้นักเรียน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เติมเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

ด้านร่างกาย

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี

2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ด้านอารมณ์

1. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

2. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม

3. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย

ด้านสังคม

1. ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

3. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านสติปัญญา

1. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (ภาษามือและภาษาพูด)

2. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

3. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

สถานที่ สภาพแวดล้อม

จำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

อาคารเรียนเอนกประสงค์ ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย
-ห้องเรียน 1 ห้อง (ชั้นอนุบาล 1) – ห้องคอมพิวเตอร์ – ห้องแก้ไขการพูด - ห้อง ผอ/ห้องธุรการ – ห้องพักครู – ห้องเก็บของ – ห้องรับประทานอาหารว่าง - ห้องน้ำ

อาคารเรียนเอนกประสงค์ ขั้นที่ 2 ประกอบด้วย
-ห้องเรียน 3 ห้อง (ชั้นอนุบาล 2/1, 2/2 และชั้นอนุบาล 3) – ห้องพยาบาล – ห้องปรับพฤติกรรม – ห้องนอนครูผู้ดูแลหอพัก –ห้องน้ำ - ห้องศูนย์กิจกรรมเสรี

(ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นห้องจัดกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ - ห้องสมุด (มีจำนวนหนังสือประมาณ 700 เล่ม) - ห้องเก็บของ
อาคารหอนอน ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ห้องนอนครู – หอนอนนักเรียนชาย - หอนอนนักเรียนหญิง - ห้องเก็บของ – ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง
อาคารประกอบ
- ห้องปรุงอาหารเสริมสุขภาพเด็ก – ชำระล้างถ้วยชามและเครื่องครัว – ซักรีด


ช่วยเหลือ/บริจาค
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย พัฒนา ส่งเสริม เด็กๆ หูหนวกเหล่านี้ได้โดย....

- บริจาควัสดุ-อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำหรับเด็กหูหนวก
- บริจาคเครื่องช่วยฟังเพื่อการพัฒนาการได้ยินของเด็กๆ
- บริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กๆ ในทุกด้าน (ที่พัก อาหาร การศึกษา นันทนาการ พัฒนาการ ฯลฯ)
- เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น หรือบริจาคอาหารสำหรับเด็กๆ
- อุปถัมภ์เด็กและช่วยให้เขารู้สึกว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต
- บริจาคโดยเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-56941-5
- ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
การรับส่งนักเรียน
รับตั้งแต่อายุ
เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

1. นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ( หูหนวก )
2. รับนักเรียนที่มีอายุ 3 – 9 ปี บริบูรณ์
3. รับทั้งประจำ และไป-กลับ
4. รับสมัครตลอดปีการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัคร
( ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อให้ครูได้ประเมินความพร้อม )
1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
3. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ ( เล่มสีน้ำเงิน )
4. ใบตรวจวัดการได้ยิน ( ถ้ามี )
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร
7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน
 
!! เน„เธกเนˆเธžเธšเนเธœเธ™เธ—เธตเนˆ
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com