หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลสิรีณไตรภาษา
x
ประเภท
อนุบาล ,Nursery
ที่ตั้งโรงเรียน
14   พระยาพิเรนทร์   เชื้อเพลิง   ทุ่งมหาเมฆ   สาทร  
เบอร์โทร
02-671-2199, 087-996-1547
เบอร์แฟ็กซ์
อีเมลล์
เว็บไซด์
http://www.tripletreesnursery.com/
 
ความเป็นมา

โรงเรียนนี้มีชื่อว่า                 โรงเรียนอนุบาลสิรีณไตรภาษา

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ             SERENE TRILINGUAL KINDERGARTEN  

เปิดสอนประเภท                   สามัญศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา         เตรียมอนุบาล -  อนุบาล 3

ตั้งอยู่เลขที่                           14 หมู่ที่ – ซอย พระยาพิเรนทร์ ถนน เชื้อเพลิง ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ
                                             อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร        
       
โทรศัพท์ 02-671-2199         โทรสาร 02-671-2199          โทรศัพท์มือถือ 087-996-1547

Facebook:             https://www.facebook.com/TripleTreeNursery

Web Page            http://www.tripletreesnursery.com/
 

ประวัติย่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสิรีณไตรภาษา “เก่งด้านภาษา บูรณาวิชาการ ผลักดันศักยภาพ” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือกให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสมากขึ้นในการเพิ่มช่องทางการศึกษาทางด้านภาษาที่หลากหลายให้แก่บุตรหลาน พัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันโลกที่ก้าวย่างอย่างรวดเร็ว เพิ่มทักษะ บูรณาความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันความก้าวหน้าให้กับเยาวชนอนาคตของชาติต่อไป             
   
โรงเรียนอนุบาลสิรีณไตรภาษา จัดการเรียนการสอนแบบทันสมัยเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ โดยให้การสนับสนุนและให้โอกาสในการใช้ภาษา การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน เพราะเด็กปฐมวัยจะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีความพร้อมและความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาตามระดับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมายจากประสบการณ์ตรงและการเลียนแบบ เด็กใช้ภาษาโดยการพูดได้อย่างมหัศจรรย์ เรียนภาษาโดยวิธีธรรมชาติ 
  

หลักสูตรและแนวการสอน

  หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลสิรีณไตรภาษา 


1.    เป็นการสอนภาษาโดยรวม/ธรรมชาติ (Whole Language) นวัตกรรมนี้มีปรัชญา ความ
เชื่อว่าการสอนภาษาให้กับเด็กนั้นต้องเป็นการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน เด็กจึงจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีและ เด็กควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาษาที่สื่อความหมาย มีการจัดสื่อเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ไม่ใช่การทำแบบฝึกปฏิบัติ

2.    กระตุ้นให้เด็กแสดงการสื่อสารผ่านกระบวนการคิดตลอดเวลาและใช้ภาษาจากแรงจูงใจ
ภายในไม่ใช่การบังคับ ส่งเสริมให้เด็กกล้าพูด กล้าอ่าน และกล้าเขียนโดยไม่กลัวผิด

3.    หลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดรับกับเป้าหมายหลักของการศึกษาปฐมวัย เพื่อมุ่ง
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย

4.    สร้างเสริมพัฒนาการเพื่อให้เข้ากลุ่มสังคมกับผู้อื่น การช่วยตัวเอง กิจกรรมออกกำลังกาย
ว่ายน้ำ ศิลปะ ดนตรีสำหรับเด็ก และภาษาทางเลือกทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีนทุกวันโดยครูต่างชาติ

5.    ส่งเสริมทักษะ และพัฒนาการทางด้านความคิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์

6.    มุ่งการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม  และศีลธรรม เพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่
อนาคตของชาติสืบต่อไป

โรงเรียนอนุบาลสิรีณไตรภาษา นอกเหนือจากการเน้นย้ำเรื่องภาษา พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมแล้ว ทางด้านวิชาการต่างๆ เช่น การอ่านเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ยังมุ่งเน้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่เกี่ยวข้องมีความหมายต่อเด็กในชีวิตประจำวัน และโลกรอบตัวของเด็ก 

นอกเหนือจากนั้น โรงเรียนอนุบาลสิรินไตรภาษา มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ 3R x 7C 

1.    3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)

2.    7C ได้แก่ 
        2.1     Critical thinking & problem solving : ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ ทักษะในการแก้ปัญหา
        2.2    Creativity & innovation : ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
        2.3     Cross-cultural understanding : ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
        2.4     Collaboration, teamwork & leadership : ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
        2.5    Communications, information & media literacy : ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
        2.6    Computing & ICT literacy : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        2.7    Career & learning skills : ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

ครูต้องเลิกเป็น “ผู้สอน” ผันตัวเองมาเป็นโค้ช หรือ facilitator ของการเรียนของศิษย์ ที่ส่วน
ใหญ่เรียนแบบ PBL  (Problem – based Learning : PBL) นั่นคือ โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องเลิกเน้นสอน แต่ให้หันมาเน้นเรียน ทั้งการเรียนของศิษย์และของครู

 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย  
(1)    วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนอนุบาลสิรีณไตรภาษา มุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทัดเทียมระดับสากล ผลักดันศักยภาพทางด้านภาษา พัฒนาเด็กให้มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องต่อเด็ก ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการสร้างพลังแห่งความคิด สู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน 

(2)    วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทั้งทางด้านภาษา ทักษะ วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าทันเทียบเท่าสากลโลก

(3)    เป้าหมาย
พัฒนาเด็กผ่านการเล่น และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีความสุข ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนในการพัฒนาเด็ก

      

สถานที่ สภาพแวดล้อม
ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
การรับส่งนักเรียน
รับตั้งแต่อายุ
เกณฑ์การคัดเลือก
ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน
 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
รร.อนุบาลสิรีณไตรภาษาค่าเทอมเท่าไหร่ค่ะ มีรถรับส่งมั้ยคะ

ความคิดเห็นโดย:  นัท  อีเมลล์:  nwngslim@gmial.com วันที่:  19/09/2018


 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com